You are currently viewing Kanakadhara stotram lyrics in malayalam

Kanakadhara stotram lyrics in malayalam

Kanakadhara stotram lyrics in malayalam

 

Kanakadhara stotram lyrics in malayalam

Lyrics start:

വംദേ വംദാരു മംദാരമിംദിരാനംദ കംദലം

അമംദാനംദ സംദോഹ ബംധുരം സിംധുരാനനമ്

അംഗം ഹരേഃ പുലകഭൂഷണമാശ്രയന്തീ

ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലമ് |

അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീലാ

മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗളദേവതായാഃ || 1 ||

മുഗ്ധാ മുഹുര്വിദധതീ വദനേ മുരാരേഃ

പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി |

മാലാദൃശോര്മധുകരീവ മഹോത്പലേ യാ

സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗര സംഭവാ യാഃ || 2 ||

ആമീലിതാക്ഷമധിഗ്യമ മുദാ മുകുംദമ്

ആനംദകംദമനിമേഷമനംഗ തംത്രമ് |

ആകേകരസ്ഥിതകനീനികപക്ഷ്മനേത്രം

ഭൂത്യൈ ഭവന്മമ ഭുജംഗ ശയാംഗനാ യാഃ || 3 ||

ബാഹ്വംതരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൗസ്തുഭേ യാ

ഹാരാവളീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതി |

കാമപ്രദാ ഭഗവതോ‌உപി കടാക്ഷമാലാ

കള്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയാ യാഃ || 4 ||

കാലാംബുദാളി ലലിതോരസി കൈടഭാരേഃ

ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തടിദംഗനേവ |

മാതുസ്സമസ്തജഗതാം മഹനീയമൂര്തിഃ

ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്ഗവനംദനാ യാഃ || 5 ||

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ ഖലു യത്പ്രഭാവാത്

മാംഗല്യഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന |

മയ്യാപതേത്തദിഹ മംഥരമീക്ഷണാര്ഥം

മംദാലസം ച മകരാലയ കന്യകാ യാഃ || 6 ||

വിശ്വാമരേംദ്ര പദ വിഭ്രമ ദാനദക്ഷമ്

ആനംദഹേതുരധികം മുരവിദ്വിഷോ‌உപി |

ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണമീക്ഷണാര്ഥം

ഇംദീവരോദര സഹോദരമിംദിരാ യാഃ || 7 ||

ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടമതയോപി യയാ ദയാര്ദ്ര

ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്ടപപദം സുലഭം ലഭംതേ |

ദൃഷ്ടിഃ പ്രഹൃഷ്ട കമലോദര ദീപ്തിരിഷ്ടാം

പുഷ്ടിം കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്കര വിഷ്ടരാ യാഃ || 8 ||

ദദ്യാദ്ദയാനു പവനോ ദ്രവിണാംബുധാരാം

അസ്മിന്നകിംചന വിഹംഗ ശിശൗ വിഷണ്ണേ |

ദുഷ്കര്മഘര്മമപനീയ ചിരായ ദൂരം

നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹഃ || 9 ||

ഗീര്ദേവതേതി ഗരുഡധ്വജ സുംദരീതി

ശാകംബരീതി ശശിശേഖര വല്ലഭേതി |

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രളയ കേളിഷു സംസ്ഥിതായൈ

തസ്യൈ നമസ്ത്രിഭുവനൈക ഗുരോസ്തരുണ്യൈ || 10 ||

ശ്രുത്യൈ നമോ‌உസ്തു ശുഭകര്മ ഫലപ്രസൂത്യൈ

രത്യൈ നമോ‌உസ്തു രമണീയ ഗുണാര്ണവായൈ |

ശക്ത്യൈ നമോ‌உസ്തു ശതപത്ര നികേതനായൈ

പുഷ്ട്യൈ നമോ‌உസ്തു പുരുഷോത്തമ വല്ലഭായൈ || 11 ||

നമോ‌உസ്തു നാളീക നിഭാനനായൈ

നമോ‌உസ്തു ദുഗ്ധോദധി ജന്മഭൂമ്യൈ |

നമോ‌உസ്തു സോമാമൃത സോദരായൈ

നമോ‌உസ്തു നാരായണ വല്ലഭായൈ || 12 ||

നമോ‌உസ്തു ഹേമാംബുജ പീഠികായൈ

നമോ‌உസ്തു ഭൂമംഡല നായികായൈ |

നമോ‌உസ്തു ദേവാദി ദയാപരായൈ

നമോ‌உസ്തു ശാര്ങ്ഗായുധ വല്ലഭായൈ || 13 ||

നമോ‌உസ്തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനംദനായൈ

നമോ‌உസ്തു വിഷ്ണോരുരസി സ്ഥിതായൈ |

നമോ‌உസ്തു ലക്ഷ്മ്യൈ കമലാലയായൈ

നമോ‌உസ്തു ദാമോദര വല്ലഭായൈ || 14 ||

നമോ‌உസ്തു കാംത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ

നമോ‌உസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവനപ്രസൂത്യൈ |

നമോ‌உസ്തു ദേവാദിഭിരര്ചിതായൈ

നമോ‌உസ്തു നംദാത്മജ വല്ലഭായൈ || 15 ||

സംപത്കരാണി സകലേംദ്രിയ നംദനാനി

സാമ്രാജ്യ ദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി |

ത്വദ്വംദനാനി ദുരിതാ ഹരണോദ്യതാനി

മാമേവ മാതരനിശം കലയംതു മാന്യേ || 16 ||

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാ വിധിഃ

സേവകസ്യ സകലാര്ഥ സംപദഃ |

സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈഃ

ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ || 17 ||

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ

ധവളതമാംശുക ഗംധമാല്യശോഭേ |

ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ

ത്രിഭുവനഭൂതികരീ പ്രസീദമഹ്യമ് || 18 ||

ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവസൃഷ്ട

സ്വര്വാഹിനീ വിമലചാരുജലാപ്ലുതാംഗീമ് |

പ്രാതര്നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ

ലോകധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധിപുത്രീമ് || 19 ||

കമലേ കമലാക്ഷ വല്ലഭേ ത്വം

കരുണാപൂര തരംഗിതൈരപാംഗൈഃ |

അവലോകയ മാമകിംചനാനാം

പ്രഥമം പാത്രമകൃതിമം ദയായാഃ || 20 ||

ദേവി പ്രസീദ ജഗദീശ്വരി ലോകമാതഃ

കള്യാണഗാത്രി കമലേക്ഷണ ജീവനാഥേ |

ദാരിദ്ര്യഭീതിഹൃദയം ശരണാഗതം മാം

ആലോകയ പ്രതിദിനം സദയൈരപാംഗൈഃ || 21 ||

സ്തുവംതി യേ സ്തുതിഭിരമീഭിരന്വഹം

ത്രയീമയീം ത്രിഭുവനമാതരം രമാമ് |

ഗുണാധികാ ഗുരുതുര ഭാഗ്യ ഭാഗിനഃ

ഭവംതി തേ ഭുവി ബുധ ഭാവിതാശയാഃ || 22 ||

സുവര്ണധാരാ സ്തോത്രം യച്ഛംകരാചാര്യ നിര്മിതം

ത്രിസംധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം സ കുബേരസമോ ഭവേത് ||

Lyrics end:


Leave a Reply