Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Lyrics

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Lyrics

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ sansārsāram bhujagendrahāram

Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ sansārsāram bhujagendrahāram

sadāvasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi

sadāvasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Sananda maananda dhabane basantam ananda kandam hrita paapa brindam

Sananda maananda dhabane basantam ananda kandam hrita paapa brindam-

Varanshi naatham ma ma natham sri biswanatham saranam prapade

Varanshi naatham ma ma natham sri biswanatham saranam prapade

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjannaam

Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjannaam

Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham

Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

Nagendra haraya Trilochanaya, Basmanga ragaya maheswaraya

Nagendra haraya Trilochanaya, Basmanga ragaya maheswaraya

Nithyaya shudhaya digambaraya, Tasmai ‘Na’karaya namashivaya

Nithyaya shudhaya digambaraya, Tasmai ‘Na’karaya namashivaya

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Shiv mahadeva

Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)


Leave a Reply